Công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng của bộ công thương đối với quạt trần KaiyoKukan

Chia sẻ
Công văn 7845 về việc công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của bộ công thương đối với quạt trần KaiyoKukan. Và các phụ lục kèm theo